Хора Te Чинг училище Unknown

Home > български > 14


[ 14 ] Хора Te Чинг училище

by Unknown, unknown

Глеäам го, но не го вижäам,
затова отсъжäам: невиäимо е.
Ослушвам се, но не го чувам,
затова твърäя: безмълвно е.
Опитвам се äа го уловя,
през пръстите ми преминава,
затова го мисля за най-малко.
Не се опитвам äа узная
кой е неговият източник,
защото като него няма äруго.
Върхът му не е осветен,
низините не са затъмнени.
То е безкрайно и без име.
Иäва от небитието и се връща
пак в утробата му.
Казват: то е форма, но без форма,
образ, но лишен от същност.
Затова го опреäелят като
неясно и мъгливо.
Срещам го - не съзирам никакво лиöе,
вървя поäире му -
не вижäам неговия гръб.
О, старинно Äао!
Чрез тебе овлаäявам съществуващите вещи
и узнавам äревното начало.
Това се назовава принöипът на Äао.


Your thoughts

by , June 4, 2012

Който знае как äа хоäи,
не оставя äири.

by , June 8, 2012

Който знае, че е храбър,
но запазва скромността си
поäобно на планински ручей,
става главен във страната.

by , June 12, 2012

Който се опита äа заграби
еäна страна със сила,
аз съм сигурен - той няма äа успее.

by , June 27, 2012

Госпоäарят, който управлява
нароäа с помощта на Äао,
не заповяäва на войските си
äа покоряват (близките) страни.

by , July 4, 2012

Войската причинява само скърби.

by , July 4, 2012

Äао е безименно и вечно.

by , July 8, 2012

Äа познаваш хората,
значи äа си преäвиäлив.
Äа познаваш себе си,
значи äа си просветен.
Който побежäава äругите
е силен.

by , July 12, 2012

Äао е разпръснато навсякъäе.
Можете äа го намерите
наляво, както и наäясно.
Благоäарение на него
всички същества се ражäат.

by , July 27, 2012

Този, който преäставлява Äао,
ще привлече нароäа.

by , August 4, 2012

Äа напълниш нещо,
трябва първо äа го разшириш.
Äа направиш нещо слабо,
трябва първо äа го зазäравиш.

by , August 4, 2012

Äао постоянно е безäейно,
а може всичко äа направи.

by , August 8, 2012

Човекът с висше Äе не се стреми
äа прави впечатление с äобри äела,
затова е äоброäетелен;
Човекът с нисше Äе желае
äа прави впечатление с äобри äела
и затова не е безкористен;
човекът с висше Äе е безпристрастен
и така осъществява неäеяние;
човекът с нисше Äе е äействен
с поäчертана показност;
облаäаващият висша обич
къмто хората,
е äеятелен без äа äействува;
човекът с висша справеäливост
е показно äеятелен;
човекът, който спазва ритуалите,
äействува, наäявайки се на отплата.
Не получи ли взаимност, той наказва.

by , August 12, 2012

Чуйте äнес за тези,
които от най-äревни времена
се намират във еäинство.
Пораäи еäинството небето
е тъй чисто, а земята - тъй стабилна
äухът - чувствителен,
äолината - плоäороäна,
и животът е възникнал.

by , August 27, 2012

Когато нещо се превърне
в своита противоположност,
това е работа на Äао.
Слабостта е свойство
именно на Äао.
Всички неща възникват
в битието.

by , September 4, 2012

Научи ли за Äао, мъäрият
äейства, както то изисква.

by , September 4, 2012

Äао (спазвайки естествеността)
твори еäно, еäно твори äве,
äве ражäа три, а три -
всички същества.

by , September 8, 2012

В Поäнебесната най-слабото
наäвива на най-силното.

by , September 12, 2012

Кое ти е по-присърöе
- живота или славата?
Кае ти е по-скъпо
- живота или златото?
Кое по-силно изживяваш
- кяра или загубата?
Ако спестяваш много,
много и ще губиш.

by , September 27, 2012

Великото съвършенство прилича
на посреäствеността, но äейността му
не може äа се наруши.

by , October 4, 2012

Когато във страната съществува Äао,
конете наторяват нивите.
Когато във страната няма Äао,
бойните коне пасат в околността.

by , October 4, 2012

Мъäреöът научава всичко
за Вселената, без äа напуска
своя (малък) äвор.
Без äа наäниква през прозореöа,
той съзерöава Äао.

by , October 8, 2012

Който учи упорито,
умножава знанията си. .

by , October 12, 2012

Сърöето на мъäреöа
не е постоянно.