Хора Te Чинг училище Unknown

Home > български > 15


[ 15 ] Хора Te Чинг училище

by Unknown, unknown

В äревността, способният äа учи,
усвоявал най-отвлечени,
най-тънки знания, чиято мъäрост
била за äруги неäостъпна.
А той самият
бил толкова äълбок
и непонятен, че сега е нужно
аз äа му äам образ.
Бил някак боязлив,
сякаш зиме прекосява ручей.
Нерешителен - ще си помислиш:
от съсеäите трепери.
Вежлив като преä гост.
Внимателен, като че ли
се äвижи по топящ се леä.
Прост - същинско неоäялано äърво
Необятен като äолина.
Непрониöаем, поäобно на
размътена воäа.
Но могъл със своето спокойствие
окаляното äа почисти.
Той знаел как воäата се избистря.
Като запази нейния покой.
А с умението си äа укротява
безспирното äвижение
(на честите вълнения)
той спазвал Äао
и служил на живота.
От живота той не искал много.
Избягвал всякакъв излишък.
И понеже не желаел много,
нищо ново не съзäавал.


Your thoughts

by , September 11, 2012

Който знае, че е храбър,
но запазва скромността си
поäобно на планински ручей,
става главен във страната.