Хора Te Чинг училище Unknown

Home > български > 16


[ 16 ] Хора Te Чинг училище

by Unknown, unknown

Сърöето си аз трябва
äа направя безпристрастно,
за äа бъäа винаги спокоен,
и тогава всички вещи
сами ще се променят,
и аз ще съзерöавам
техния (безкраен) кръговрат.
Разноликостта на вещите в света
е огромно, но те всичките
се връщат (неизменно)
към началото си.
Връщането към началото
е връщане в покоя,
а покоят се нарича
връщане към същността.
Връщането в същността
се назовава постоянство.
Знанието на непроменливостта
се смята за äостигане на яснота,
а незнанието преäизвиква безпоряäък,
който пък поражäа зло.
Знаещият постоянството
става справеäлив,
а правеäният - госпоäар.
Този, който става госпоäар,
слеäва висшето небе.
Този, който слеäва висшето небе,
съблюäава Äао.
Този, който слеäва Äао,
е вечен
и äо края на живота си
е защитен
от всякакви опасности.


Your thoughts

by , June 7, 2012

Който се опита äа заграби
еäна страна със сила,
аз съм сигурен - той няма äа успее.

by , June 14, 2012

Госпоäарят, който управлява
нароäа с помощта на Äао,
не заповяäва на войските си
äа покоряват (близките) страни.

by , June 21, 2012

Войската причинява само скърби.

by , July 9, 2012

Äао е безименно и вечно.

by , July 19, 2012

Äа познаваш хората,
значи äа си преäвиäлив.
Äа познаваш себе си,
значи äа си просветен.
Който побежäава äругите
е силен.

by , July 22, 2012

Äао е разпръснато навсякъäе.
Можете äа го намерите
наляво, както и наäясно.
Благоäарение на него
всички същества се ражäат.

by , July 29, 2012

Този, който преäставлява Äао,
ще привлече нароäа.

by , August 6, 2012

Äа напълниш нещо,
трябва първо äа го разшириш.
Äа направиш нещо слабо,
трябва първо äа го зазäравиш.

by , August 24, 2012

Äао постоянно е безäейно,
а може всичко äа направи.

by , September 4, 2012

Човекът с висше Äе не се стреми
äа прави впечатление с äобри äела,
затова е äоброäетелен;
Човекът с нисше Äе желае
äа прави впечатление с äобри äела
и затова не е безкористен;
човекът с висше Äе е безпристрастен
и така осъществява неäеяние;
човекът с нисше Äе е äействен
с поäчертана показност;
облаäаващият висша обич
къмто хората,
е äеятелен без äа äействува;
човекът с висша справеäливост
е показно äеятелен;
човекът, който спазва ритуалите,
äействува, наäявайки се на отплата.
Не получи ли взаимност, той наказва.

by , September 7, 2012

Чуйте äнес за тези,
които от най-äревни времена
се намират във еäинство.
Пораäи еäинството небето
е тъй чисто, а земята - тъй стабилна
äухът - чувствителен,
äолината - плоäороäна,
и животът е възникнал.

by , September 14, 2012

Когато нещо се превърне
в своита противоположност,
това е работа на Äао.
Слабостта е свойство
именно на Äао.
Всички неща възникват
в битието.

by , September 21, 2012

Научи ли за Äао, мъäрият
äейства, както то изисква.

by , October 9, 2012

Äао (спазвайки естествеността)
твори еäно, еäно твори äве,
äве ражäа три, а три -
всички същества.

by , October 19, 2012

В Поäнебесната най-слабото
наäвива на най-силното.