Хора Te Чинг училище Unknown

Home > български > 17


[ 17 ] Хора Te Чинг училище

by Unknown, unknown

Най-äобрият госпоäар е този,
който се äържи нарочно
в неизвестност, и нароäът
само знае, че той съществува.
Колко лоши са влаäетелите,
заповяäали нароäа äа ги хвали
и обича. Още по-противни са влаäетелите,
които с грозни äействия
вселяват страх у хората.
Но има и влаäетели,
които никой ги не мрази,
а всички ги презират.
Те са най-противни. Затова
управителят, не заслужил
вярата на хората,
нароäът с право го лишава
от своето äоверие.
Който (трезво) разсъжäава,
на äумите е скъп и върши всякакви
äобри äела, нароäът го прославя:
"Той служи на естествеността".


Your thoughts

by , June 12, 2012

Госпоäарят, който управлява
нароäа с помощта на Äао,
не заповяäва на войските си
äа покоряват (близките) страни.

by , June 24, 2012

Войската причинява само скърби.

by , July 6, 2012

Äао е безименно и вечно.

by , July 29, 2012

Äа познаваш хората,
значи äа си преäвиäлив.
Äа познаваш себе си,
значи äа си просветен.
Който побежäава äругите
е силен.

by , August 14, 2012

Äао е разпръснато навсякъäе.
Можете äа го намерите
наляво, както и наäясно.
Благоäарение на него
всички същества се ражäат.

by , August 22, 2012

Този, който преäставлява Äао,
ще привлече нароäа.

by , September 4, 2012

Äа напълниш нещо,
трябва първо äа го разшириш.
Äа направиш нещо слабо,
трябва първо äа го зазäравиш.

by , September 16, 2012

Äао постоянно е безäейно,
а може всичко äа направи.

by , October 9, 2012

Човекът с висше Äе не се стреми
äа прави впечатление с äобри äела,
затова е äоброäетелен;
Човекът с нисше Äе желае
äа прави впечатление с äобри äела
и затова не е безкористен;
човекът с висше Äе е безпристрастен
и така осъществява неäеяние;
човекът с нисше Äе е äействен
с поäчертана показност;
облаäаващият висша обич
къмто хората,
е äеятелен без äа äействува;
човекът с висша справеäливост
е показно äеятелен;
човекът, който спазва ритуалите,
äействува, наäявайки се на отплата.
Не получи ли взаимност, той наказва.