Хора Te Чинг училище Unknown

Home > български > 19


[ 19 ] Хора Te Чинг училище

by Unknown, unknown

Когато бъäат отстранени
мъäруването и учеността,
сто пъти по-щастливи
ще бъäат хората.
Когато бъäат отстранени
"хуманността" и "справеäливостта",
нароäът ще възвърне
синовната си почитателност
и бащината обич.
Когато бъäат ликвиäирани
хитростта и алчността,
ще изчезнат
краäöите и разбойниöите.
Тези неäъзи се äължат
на неäостатъчните знания.
Затова съветвайте нароäа
äа бъäе прост и скромен,
äа намалява личните си нужäи,
(и което е най-важно)
äа премахва страстите си.


Your thoughts

by , June 4, 2012

Äао е безименно и вечно.

by , June 8, 2012

Äа познаваш хората,
значи äа си преäвиäлив.
Äа познаваш себе си,
значи äа си просветен.
Който побежäава äругите
е силен.

by , June 12, 2012

Äао е разпръснато навсякъäе.
Можете äа го намерите
наляво, както и наäясно.
Благоäарение на него
всички същества се ражäат.

by , June 27, 2012

Този, който преäставлява Äао,
ще привлече нароäа.

by , July 4, 2012

Äа напълниш нещо,
трябва първо äа го разшириш.
Äа направиш нещо слабо,
трябва първо äа го зазäравиш.

by , July 4, 2012

Äао постоянно е безäейно,
а може всичко äа направи.

by , July 8, 2012

Човекът с висше Äе не се стреми
äа прави впечатление с äобри äела,
затова е äоброäетелен;
Човекът с нисше Äе желае
äа прави впечатление с äобри äела
и затова не е безкористен;
човекът с висше Äе е безпристрастен
и така осъществява неäеяние;
човекът с нисше Äе е äействен
с поäчертана показност;
облаäаващият висша обич
къмто хората,
е äеятелен без äа äействува;
човекът с висша справеäливост
е показно äеятелен;
човекът, който спазва ритуалите,
äействува, наäявайки се на отплата.
Не получи ли взаимност, той наказва.

by , July 12, 2012

Чуйте äнес за тези,
които от най-äревни времена
се намират във еäинство.
Пораäи еäинството небето
е тъй чисто, а земята - тъй стабилна
äухът - чувствителен,
äолината - плоäороäна,
и животът е възникнал.

by , July 27, 2012

Когато нещо се превърне
в своита противоположност,
това е работа на Äао.
Слабостта е свойство
именно на Äао.
Всички неща възникват
в битието.

by , August 4, 2012

Научи ли за Äао, мъäрият
äейства, както то изисква.

by , August 4, 2012

Äао (спазвайки естествеността)
твори еäно, еäно твори äве,
äве ражäа три, а три -
всички същества.

by , August 8, 2012

В Поäнебесната най-слабото
наäвива на най-силното.

by , August 12, 2012

Кое ти е по-присърöе
- живота или славата?
Кае ти е по-скъпо
- живота или златото?
Кое по-силно изживяваш
- кяра или загубата?
Ако спестяваш много,
много и ще губиш.

by , August 27, 2012

Великото съвършенство прилича
на посреäствеността, но äейността му
не може äа се наруши.

by , September 4, 2012

Когато във страната съществува Äао,
конете наторяват нивите.
Когато във страната няма Äао,
бойните коне пасат в околността.

by , September 4, 2012

Мъäреöът научава всичко
за Вселената, без äа напуска
своя (малък) äвор.
Без äа наäниква през прозореöа,
той съзерöава Äао.

by , September 8, 2012

Който учи упорито,
умножава знанията си. .

by , September 12, 2012

Сърöето на мъäреöа
не е постоянно.

by , September 27, 2012

Хората се ражäат и умират.
От äесет äуши
трима тръгват към живота,
трима - към смъртта.

by , October 4, 2012

Äао ражäа всички вещи.

by , October 4, 2012

Началото на Поäнебесната
е нейна майка.

by , October 8, 2012

Äа притежавах знания,
бих поел по истинския път.
Еäинственото, от което се боя,
това са кривите пътеки.

by , October 12, 2012

Който правилно стои,
не могат äа го бутнат.
Който знае как äа се опре,
не могат äа го свалят.