Хора Te Чинг училище Unknown

Home > български > 2


[ 2 ] Хора Te Чинг училище

by Unknown, unknown

Когато всички в Поäнебесната узнаят,
че прекрасното е истински прекрасно,
тогава грозното се появява.
Когато всички, разберат,
че äоброто е äействително äобро,
възниква злото.
Затова небитието ражäа битието,
а пък битието постепенно с
е превръща във небитие.
Труäното и лекото
се съзäават несъмнено
еäно от äруго.
Äългото и късото,
ако размислиш, пак
взаимно се обуславят.
А високото и ниското
(оглеäай се наоколо)
никога не се äелят.
Звуöите що чуваш поотäелно,
сливайки се, се превръщат
в замайваща хармония.


Your thoughts