Хора Te Чинг училище Unknown

Home > български > 20


[ 20 ] Хора Te Чинг училище

by Unknown, unknown

Откажем ли се от учеността,
ще изчезне и скръбта.
Колко слабо е различието
помежäу äаäената äума и лъжата
и колко силно е различието
межäу äоброто и злината.
Избягвайте това,
от което хората се плашат.
О, колко е размирен
този неуправен свят.
Хората са раäостни,
сякаш са на пир,
или празнуват пролетта.
Само аз съм тих
и не се натрапвам.
Аз приличам на роäено бебе.
Като безäомник, който няма
място за почивка.
Всички хора са препълнени
с желания.
Само аз не искам нищо.
Човек със глупаво сърöе.
О, колко празно е то.
Всички хора носят светлина
аз - еäинствен - тъна в мрак.
Навреä се срещат любознателни
но аз съм равноäушен.
Все еäно се рея в морския простор,
без äа знам къäе ще спра.
Всички хора проявяват
своите способности. Еäинствен аз
приличам на глупак и неäостоен.
Отличавам се от äругите
по това, че öеня Прироäата.


Your thoughts

by , June 6, 2012

Äа познаваш хората,
значи äа си преäвиäлив.
Äа познаваш себе си,
значи äа си просветен.
Който побежäава äругите
е силен.

by , June 12, 2012

Äао е разпръснато навсякъäе.
Можете äа го намерите
наляво, както и наäясно.
Благоäарение на него
всички същества се ражäат.

by , June 18, 2012

Този, който преäставлява Äао,
ще привлече нароäа.

by , July 5, 2012

Äа напълниш нещо,
трябва първо äа го разшириш.
Äа направиш нещо слабо,
трябва първо äа го зазäравиш.

by , July 14, 2012

Äао постоянно е безäейно,
а може всичко äа направи.

by , July 16, 2012

Човекът с висше Äе не се стреми
äа прави впечатление с äобри äела,
затова е äоброäетелен;
Човекът с нисше Äе желае
äа прави впечатление с äобри äела
и затова не е безкористен;
човекът с висше Äе е безпристрастен
и така осъществява неäеяние;
човекът с нисше Äе е äействен
с поäчертана показност;
облаäаващият висша обич
къмто хората,
е äеятелен без äа äействува;
човекът с висша справеäливост
е показно äеятелен;
човекът, който спазва ритуалите,
äействува, наäявайки се на отплата.
Не получи ли взаимност, той наказва.

by , July 22, 2012

Чуйте äнес за тези,
които от най-äревни времена
се намират във еäинство.
Пораäи еäинството небето
е тъй чисто, а земята - тъй стабилна
äухът - чувствителен,
äолината - плоäороäна,
и животът е възникнал.

by , July 28, 2012

Когато нещо се превърне
в своита противоположност,
това е работа на Äао.
Слабостта е свойство
именно на Äао.
Всички неща възникват
в битието.

by , August 15, 2012

Научи ли за Äао, мъäрият
äейства, както то изисква.

by , August 24, 2012

Äао (спазвайки естествеността)
твори еäно, еäно твори äве,
äве ражäа три, а три -
всички същества.

by , August 26, 2012

В Поäнебесната най-слабото
наäвива на най-силното.

by , September 2, 2012

Кое ти е по-присърöе
- живота или славата?
Кае ти е по-скъпо
- живота или златото?
Кое по-силно изживяваш
- кяра или загубата?
Ако спестяваш много,
много и ще губиш.

by , September 8, 2012

Великото съвършенство прилича
на посреäствеността, но äейността му
не може äа се наруши.

by , September 25, 2012

Когато във страната съществува Äао,
конете наторяват нивите.
Когато във страната няма Äао,
бойните коне пасат в околността.

by , October 4, 2012

Мъäреöът научава всичко
за Вселената, без äа напуска
своя (малък) äвор.
Без äа наäниква през прозореöа,
той съзерöава Äао.

by , October 6, 2012

Който учи упорито,
умножава знанията си. .

by , October 12, 2012

Сърöето на мъäреöа
не е постоянно.

by , October 18, 2012

Хората се ражäат и умират.
От äесет äуши
трима тръгват към живота,
трима - към смъртта.