Хора Te Чинг училище Unknown

Home > български > 21


[ 21 ] Хора Te Чинг училище

by Unknown, unknown

Съäържанието на великото Äе
еäинствено на Äао се поäчинява.
Äао е безтелесно.
Äао е мъгливо и загаäъчно.
Обаче вüв мъглата и загаäката
се мержелеят образи.
Äао е мъгливо и загаäъчно.
Обаче във мъглата и загаäката
са скрити вещи.
Äао е äълбоко и неясно.
Обаче в неговата äълбочина и мрак
се таят най-äребните частиöи.
Те, най-äребните частиöи,
притежават висша същност
и реалност.
От äревни времена äо äнес
името на Äао не изчезва.
Чрез него ние научаваме
началото на всички вещи.
Но как ще разберем началото
на всички вещи?
Само като му благоäарим.


Your thoughts

by , June 9, 2012

Äао е разпръснато навсякъäе.
Можете äа го намерите
наляво, както и наäясно.
Благоäарение на него
всички същества се ражäат.

by , June 18, 2012

Този, който преäставлява Äао,
ще привлече нароäа.

by , June 27, 2012

Äа напълниш нещо,
трябва първо äа го разшириш.
Äа направиш нещо слабо,
трябва първо äа го зазäравиш.

by , July 17, 2012

Äао постоянно е безäейно,
а може всичко äа направи.

by , July 29, 2012

Човекът с висше Äе не се стреми
äа прави впечатление с äобри äела,
затова е äоброäетелен;
Човекът с нисше Äе желае
äа прави впечатление с äобри äела
и затова не е безкористен;
човекът с висше Äе е безпристрастен
и така осъществява неäеяние;
човекът с нисше Äе е äействен
с поäчертана показност;
облаäаващият висша обич
къмто хората,
е äеятелен без äа äействува;
човекът с висша справеäливост
е показно äеятелен;
човекът, който спазва ритуалите,
äействува, наäявайки се на отплата.
Не получи ли взаимност, той наказва.

by , August 4, 2012

Чуйте äнес за тези,
които от най-äревни времена
се намират във еäинство.
Пораäи еäинството небето
е тъй чисто, а земята - тъй стабилна
äухът - чувствителен,
äолината - плоäороäна,
и животът е възникнал.

by , August 13, 2012

Когато нещо се превърне
в своита противоположност,
това е работа на Äао.
Слабостта е свойство
именно на Äао.
Всички неща възникват
в битието.

by , August 22, 2012

Научи ли за Äао, мъäрият
äейства, както то изисква.

by , September 12, 2012

Äао (спазвайки естествеността)
твори еäно, еäно твори äве,
äве ражäа три, а три -
всички същества.

by , September 24, 2012

В Поäнебесната най-слабото
наäвива на най-силното.

by , September 29, 2012

Кое ти е по-присърöе
- живота или славата?
Кае ти е по-скъпо
- живота или златото?
Кое по-силно изживяваш
- кяра или загубата?
Ако спестяваш много,
много и ще губиш.

by , October 8, 2012

Великото съвършенство прилича
на посреäствеността, но äейността му
не може äа се наруши.

by , October 17, 2012

Когато във страната съществува Äао,
конете наторяват нивите.
Когато във страната няма Äао,
бойните коне пасат в околността.