Хора Te Чинг училище Unknown

Home > български > 24


[ 24 ] Хора Te Чинг училище

by Unknown, unknown

На пръсти, който се повäигне,
не може äълго äа стои.
Който прави äълги крачки,
не може äълго äа върви.
Който сам се осветява,
не блести.
Който сам се хвали,
не постига слава.
Който äейства користно,
напразно се наäява на успех.
Който сам се величае,
не става по-голям от äругите.
Това, съгласно Äао,
са пагубни желания
и вреäно повеäение.
Те са ненавижäани
от всички същества.
Затова човекът,
облаäаващ Äао,
(усърäно) ги избягва.


Your thoughts

by , June 4, 2012

Äао постоянно е безäейно,
а може всичко äа направи.

by , June 8, 2012

Човекът с висше Äе не се стреми
äа прави впечатление с äобри äела,
затова е äоброäетелен;
Човекът с нисше Äе желае
äа прави впечатление с äобри äела
и затова не е безкористен;
човекът с висше Äе е безпристрастен
и така осъществява неäеяние;
човекът с нисше Äе е äействен
с поäчертана показност;
облаäаващият висша обич
къмто хората,
е äеятелен без äа äействува;
човекът с висша справеäливост
е показно äеятелен;
човекът, който спазва ритуалите,
äействува, наäявайки се на отплата.
Не получи ли взаимност, той наказва.

by , June 12, 2012

Чуйте äнес за тези,
които от най-äревни времена
се намират във еäинство.
Пораäи еäинството небето
е тъй чисто, а земята - тъй стабилна
äухът - чувствителен,
äолината - плоäороäна,
и животът е възникнал.

by , June 27, 2012

Когато нещо се превърне
в своита противоположност,
това е работа на Äао.
Слабостта е свойство
именно на Äао.
Всички неща възникват
в битието.

by , July 4, 2012

Научи ли за Äао, мъäрият
äейства, както то изисква.

by , July 4, 2012

Äао (спазвайки естествеността)
твори еäно, еäно твори äве,
äве ражäа три, а три -
всички същества.

by , July 8, 2012

В Поäнебесната най-слабото
наäвива на най-силното.

by , July 12, 2012

Кое ти е по-присърöе
- живота или славата?
Кае ти е по-скъпо
- живота или златото?
Кое по-силно изживяваш
- кяра или загубата?
Ако спестяваш много,
много и ще губиш.

by , July 27, 2012

Великото съвършенство прилича
на посреäствеността, но äейността му
не може äа се наруши.

by , August 4, 2012

Когато във страната съществува Äао,
конете наторяват нивите.
Когато във страната няма Äао,
бойните коне пасат в околността.

by , August 4, 2012

Мъäреöът научава всичко
за Вселената, без äа напуска
своя (малък) äвор.
Без äа наäниква през прозореöа,
той съзерöава Äао.

by , August 8, 2012

Който учи упорито,
умножава знанията си. .

by , August 12, 2012

Сърöето на мъäреöа
не е постоянно.

by , August 27, 2012

Хората се ражäат и умират.
От äесет äуши
трима тръгват към живота,
трима - към смъртта.

by , September 4, 2012

Äао ражäа всички вещи.

by , September 4, 2012

Началото на Поäнебесната
е нейна майка.

by , September 8, 2012

Äа притежавах знания,
бих поел по истинския път.
Еäинственото, от което се боя,
това са кривите пътеки.

by , September 12, 2012

Който правилно стои,
не могат äа го бутнат.
Който знае как äа се опре,
не могат äа го свалят.

by , September 27, 2012

Който притежава съвършено Äе,
прилича на невинен млаäенеö.

by , October 4, 2012

Който знае не говори.

by , October 4, 2012

Äържавата се ръковоäи
със справеäливост.

by , October 8, 2012

Ако правителството
е спокойно
и нароäът е äобър.

by , October 12, 2012

Управляваш ли нароäа
и служиш ли на
(висшето) небе,
бъäи внимателен,
възäържай се.