Хора Te Чинг училище Unknown

Home > български > 4


[ 4 ] Хора Te Чинг училище

by Unknown, unknown

Äао е пусто,
но прилагането му
е неограничено.
О, най-äълбоко!
То изглежäа е праäяäо
на всички вещи.
Ако притъпим
прониöателността му
и (нежно) го освобоäим
от хаоса,
обузäаем блясъка му
и уеäнаквим прашинките му,
тогава ще се виäи ясно,
че то съществува.
Аз не зная как то е роäено.
Аз само зная,
че то преäшества
влаäиката небесен.


Your thoughts