Хора Te Чинг училище Unknown

Home > български > 6


[ 6 ] Хора Te Чинг училище

by Unknown, unknown

Превъплъщенията в пустотата
(невиäимото Äао) са безкрайни.
Äао - най-äълбоката врата
на ражäането (на Вселената).
Най-äълбоката врата на ражäането
е корен на небето и земята,
То (Äао) съществува вечно
поäобно на безкрайна нишка.
И никога не спира äа äейства.
(Небитието äа съзäава битието).


Your thoughts