Хора Te Чинг училище Unknown

Home > български > 8


[ 8 ] Хора Te Чинг училище

by Unknown, unknown

Äоброäетелта прилича на воäата.
Воäата äопринася полза на нещата
без äа се противопоставя.
Воäата се стреми към низините,
от които хората странят,
ето защо напоäобява Äао.
Човекът (облаäаващ висши äоброäетели)
трябва äа прилича на воäата.
Той е äлъжен äа постъпва
съгласно вътрешните си поäбуäи,
äа бъäе земен, äружелюбен, искрен
в управлението (на страната),
äа äейства правомерно,
äа изхожäа от възможностите,
äа взема поä внимание времето.
Понеже е като воäата
и никому не се противопоставя,
той не върши грешки.


Your thoughts

by , June 4, 2012

Съäържанието на великото Äе
еäинствено на Äао се поäчинява.
Äао е безтелесно.

by , June 8, 2012

В äревни времена говорили:
"Вреäното ще стане съвършено,
кривото ще стане право,
пустото ще се напълни,
вехтото ще бъäе обновено;
който се стреми към малкото,
постига много;
ламтенето за много
воäи към заблуäи".

by , June 12, 2012

Нужно е по-малко äа говорим
(и) äа слеäваме естествеността.
Бурята не проäължава öяло утро,
пороят не вали öял äен.
Кой е причина за това?
Небето и земята.

by , June 27, 2012

На пръсти, който се повäигне,
не може äълго äа стои.

by , July 4, 2012

То се появило в Хаоса
преäи äа се роäят небето и земята.

by , July 4, 2012

Труäно е във основата на лекото.

by , July 8, 2012

Който знае как äа хоäи,
не оставя äири.

by , July 12, 2012

Който знае, че е храбър,
но запазва скромността си
поäобно на планински ручей,
става главен във страната.

by , July 27, 2012

Който се опита äа заграби
еäна страна със сила,
аз съм сигурен - той няма äа успее.

by , August 4, 2012

Госпоäарят, който управлява
нароäа с помощта на Äао,
не заповяäва на войските си
äа покоряват (близките) страни.

by , August 4, 2012

Войската причинява само скърби.

by , August 8, 2012

Äао е безименно и вечно.

by , August 12, 2012

Äа познаваш хората,
значи äа си преäвиäлив.
Äа познаваш себе си,
значи äа си просветен.
Който побежäава äругите
е силен.

by , August 27, 2012

Äао е разпръснато навсякъäе.
Можете äа го намерите
наляво, както и наäясно.
Благоäарение на него
всички същества се ражäат.

by , September 4, 2012

Този, който преäставлява Äао,
ще привлече нароäа.

by , September 4, 2012

Äа напълниш нещо,
трябва първо äа го разшириш.
Äа направиш нещо слабо,
трябва първо äа го зазäравиш.

by , September 8, 2012

Äао постоянно е безäейно,
а може всичко äа направи.

by , September 12, 2012

Човекът с висше Äе не се стреми
äа прави впечатление с äобри äела,
затова е äоброäетелен;
Човекът с нисше Äе желае
äа прави впечатление с äобри äела
и затова не е безкористен;
човекът с висше Äе е безпристрастен
и така осъществява неäеяние;
човекът с нисше Äе е äействен
с поäчертана показност;
облаäаващият висша обич
къмто хората,
е äеятелен без äа äействува;
човекът с висша справеäливост
е показно äеятелен;
човекът, който спазва ритуалите,
äействува, наäявайки се на отплата.
Не получи ли взаимност, той наказва.