Хора Te Чинг училище Dr. Kang-nam Oh (오강남)

Home > 한국어 > 10


[ 10 ] Хора Te Чинг училище

by Dr. Kang-nam Oh (오강남), unknown

Хора Te Чинг
Хорн чанта линия да замине--(смях)--опаковано около един
?
новородени деца да поддържат тяхното състояние на ума, като?
чай да предотврати чисто огледало?
хора, любов и страна намеса, в
"бездействие" затваря вратата отваряне живо?
небе,
ярка светлина на Просвещението във всички идват, аз
незнание на обработваема земя ?


Your thoughts

by , June 20, 2012

ë§_ì_„ 별로 하지 않는 것ì_´ ìž_ì— ° 입니다.

by , July 10, 2012

λ ° œë__으로 서는 사람ì_€ 단단히 설 수 없ê³,
ë‹¤ë¦¬ë ¥ ¼ 너무 벌리는 사람ì_€ 걸ì_„ 수 없습니다.

by , July 30, 2012

분화ë_˜ì§€ 않ì_€ ì™„ì „í•œ 무엇,
하늘과 땅보다 ë¨¼ì € 있었습니다.

by , September 1, 2012

ë¬´ê± ° 운 것ì_€ ê ° €ë²¼ìš´ 것ì_˜ 뿌리입니다.

by , September 24, 2012

м •ë§_로 ë‹¬ë¦¬ê¸ ° λ ¥ ¼ 잘 하는 사람ì_€ ë‹¬ë¦ ° ìž_êµ_ì_„ ë‚¨ê¸ ° 지 않습니다.
м •ë§_로 잘 하는 ë§_ì—_는 í_ ì_´ë‚˜ í‹ ° ê ° € 없습니다.

by , October 10, 2012

세ìƒ_ì_˜ 협곡ì_´ ë_ 것입니다.